Nye oplysningspligter som følge af begrænset dækning efter indskydergarantireglerne

Print Print
07-09-2015

 

Folketinget har

Reglerne om indskydergaranti ved pengeinstitutters konkurs blev som følge af et EU-direktiv ændret med virkning fra 1. juni 2015. Helt kort fortalt medførte ændringen, at der ikke længere er fuld dækning for indskud på klientbankkonti, men samme dækning til den reelle indskyder af de midler, der er indsat via advokat, som af alle andre indskud.
Som allerede tidligere omtalt i en nyhed fra Advokatsamfundet, rejser de nye regler også et nyt informationsbehov i forhold til de klienter, som har midler indestående på klientbankkonti og nu potentielt kan lide tab i den forbindelse. Problemet er, at ved beregning af dækning fra Garantiformuen vil klientens indestående på klientbankkonto blive lagt sammen med klientens eventuelle indestående på egne konti i samme bank. Hvis klienten ikke på en enkel måde har mulighed for at få information om advokatens valg af bank, har klienten vanskeligt ved at tage højde for denne situation.

Advokatrådet har som følge heraf vedtaget en ændring af de advokatetiske regler på rådets møde i august 2015. Der indsættes følgende nye bestemmelser:

13 Almene oplysningspligter

13.1
Advokaten skal af egen drift oplyse klienten om følgende:

[…]

7) navn på det eller de pengeinstitutter, hvor advokaten har samleklientbankkonti,
8) grænserne for beskyttelse af indskud i henhold til lov om garantifond for indskydere og investorer,
9) reglerne om dækning for flere indskud tilhørende én person i samme pengeinstitut.

13.8
I tilfælde af at der sker ændringer i de i 13.1, 7) nævnte forhold, skal advokaten af egen drift give individuel underretning til de klienter, der berøres af ændringen.

13.9
Hvis advokaten oppebærer midler for klientens regning, som er indsat på en separat klientbankkonto skal advokaten af egen drift give oplysninger til klienten om navnet på det pengeinstitut, hvor kontoen er oprettet, medmindre det er aftalt med klienten, eller det i øvrigt fremgår af omstændighederne, hvilket pengeinstitut, der benyttes. I tilfælde af at advokaten flytter indeståendet til et andet pengeinstitut, skal advokaten underrette klienten om navnet på dette pengeinstitut, medmindre ændringen er aftalt med klienten eller fremgår af omstændighederne.

Systematikken er således, at der på advokatens hjemmeside kan gives en generel information om det eller de pengeinstitutter, hvor der er samleklientbankkonti. Der skal gives individuel underretning om valg af institut for midler på separat klientbankkonto, med mindre valget af institut er aftalt eller fremgår af sammenhængen. Sker der ændringer for samleklientbankkontoen, skal berørte klienter informeres direkte. Ved flytning af midler på separat konto skal der ske underretning med mindre flytningen sker i henhold til aftale eller det i øvrigt fremgår af omstændighederne.

De nye advokatetiske regler vil blive anvendt fra 1. november 2015.

I forlængelse af den nye lov om en indskyder- og investorgarantiordning udstedte Erhvervs- og Vækstministeriet den 3. juli 2015 en bekendtgørelse (nr. 820), der uddyber bl.a. bankernes oplysningsforpligtelser og reglerne om dækning fra Garantiformuen. Bekendtgørelsen indeholder flere præciseringer af interesse for advokater:

  • I § 4 fastslås det, at advokaten ikke skal betragtes som berettiget indskyder, men at den berettigede er den dokumenterede reelle ejer. For så vidt angår dødsboer og konkursboer betragtes boet som berettiget indtil endelig udlodning har fundet sted. Advokaten skal overholde klientkontovedtægtens § 1.
  • Af § 10 og 11 fremgår det, at pengeinstituttets oplysningsforpligtelse over for indskyderen kan løftes gennem oplysning til den fuldmagtshaver, der har oprettet konto i henhold til fuldmagt fra en indskyder.
  • Overgangsbestemmelser er fastsat i § 27.

Ændringen har i øvrigt også medført en konsekvensrettelse af klientkontovedtægten, nemlig en ophævelse af vedtægtens § 3, stk. 2, hvorefter det var en betingelse for oprettelse af klientbankkonto, at pengeinstituttet/kontoen var omfattet af ordningen om fuld dækning ved konkurs. Klientkontovedtægten er ændret ved bekendtgørelse 725 af 27. maj 2015.

Eksempel på generel information iht. AER 13.1 nr. 7-9 på advokatens hjemmeside
En ny lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken.
Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.

Advokatfirmaet har samleklientbankkonti i pengeinstitutterne X, Y og Z, og medmindre andet aftales eller oplyses, vil betroede midler blive indsat i et af disse institutter.

Eksempel på information til klient med separat klientbankkonto
En ny lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €. Du kan læse nærmere om reglerne på vores hjemmeside:

Reglerne er relevante for dig, fordi advokatkontoret i forbindelse med behandlingen af din sag i perioder kan have betydelige midler på klientbankkontoen.

Midlerne vil blive indsat i X-bank med mindre andet aftales.

Eksempel på information til klient, hvor midler flyttes
Advokatfirmaet skifter bankforbindelse og i den forbindelse skal vi informere dig om, at det beløb, der indestår på vor klientbankkonto i X-bank med dig/din virksomhed som berettiget indskyder, flyttes til Y-bank.

eller

Advokatfirmaet har indgået samarbejde med Y-bank, hvilket betyder at advokatfirmaet for fremtiden også vil have klientbankkonti i Y-bank. De penge, der indestår hos os med dig/din virksomhed som berettiget indskyder, kan dermed i fremtiden være placeret enten i X-bank eller Y-bank.

og

Oplysningen kan være relevant for dig, hvis du har egne konti i samme bank. Efter loven om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs gælder der samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.