Advokatrådet inviteret til workshop om lovgivningsarbejdet

Print Print
02-02-2015

 

Indholdet og udbyttet af arbejdet i Folketingets udvalg har løbende været genstand for debat. Debatten har handlet om udvalgsmødernes indhold og om, at der er en begrænset poli­tisk debat i udvalgene.
Udvalgsarbejdet skal bidrage til et kvalitativt løft af Folketingets arbejde, og der er derfor grund til at drøfte, hvordan Folketinget kan styrke udvalgene som forum for folketingsmedlemmernes arbejde, og hvordan udvalgene kan komme til at spille en større rolle som initiativtagere til ny lovgivning og som forum for politikudvikling og i udøvelsen af kontrol med regeringen.
Folketingets Præsidium har derfor blandt andre inviteret Advokatrådet til en konference om udvalgenes arbejde 4. februar. Advokatrådets formand, Søren Jenstrup, skal sammen med blandt andre justitsminister Mette Frederiksen (S), højesteretsdommer Jens Peter Christensen, ombudsmand Jørgen Steen Sørensen og formanden for Dommerforeningen Michael Sjöberg diskutere, om udvalgene skal spille en større rolle i lovgivningsarbejdet og i den efterfølgende evaluering af væsentlige love – og i så fald hvordan?
Konklusionerne fra konferencen vil efterfølgende blive drøftet i Præsidiet, herunder om de giver anledning til konkrete ændringer af Folketingets forretningsorden (eller andre regler og vejledninger eller praksis), og om Præsidiet i givet fald skal tage initiativ til, at sådanne ændringer søges gennemført inden et folketingsvalg. Præsidiet vil endvidere drøfte, hvordan man herudover kan samle op på konferencen, f.eks. i form af en beretning, som kan indeholde en række konkrete fremadrettede anvisninger og anbefalinger.