Færre sager for Højesteret

Print Print
04-02-2014

 

Den seneste ændring af retsplejeloven har medført en ændring af bestemmelserne om anke af sager behandlet af Sø- og Handelsretten som første instans. Disse sager kan efter lovændringen alene ankes til Højesteret, såfremt visse betingelser er opfyldt, eksempelvis at sagen er principiel og har generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen. I modsat fald skal sagerne ankes til landsretten.
Formålet med lovændringen er at skabe større sikkerhed for, at det kun er de principielle sager, der kan indbringes for Højesteret.
Desuden medfører lovændringen, at Sø- og Handelsrettens kompetence udvides til også at behandle civile sager i første instans på enkelte specialområder, herunder visse transportsager, markedsføringssager og sager om lov om finansiel virksomhed.
Endvidere indeholder lovændringen en konsekvensændring af reglerne om varetægtsfængsling, som følge af lovændringen fra juni 2013 om seksualforbrydelser.

Loven trådte i kraft den 1. februar 2014.