Advokaten 8

Print Print
25-10-2014

 

Engberg-udvalgets rapport om ejendomsvurdering
Rapporten fra Engberg-udvalget blev offentliggjort under stor mediebevågenhed. Formanden for Advokatrådets Skatteretsudvalg gør status over udvalgets arbejde og de politiske tilbagemeldinger.
Rapporten rejser blandt andet spørgsmål om, hvor træfsikkert man kan forvente, at et vurderingssystem er, om der skal findes et alternativt beskatningsgrundlag til handelsværdien af ubebyggede grunde, og hvilken prøvelse af vurderingerne efter det foreslåede systemskifte der vil kunne ske ved den administrative klageinstans og ved domstolene.  

Møderet til ny Patentdomstol
Det er stadig uafklaret, hvilke krav der skal opfyldes, for at patentagenter kan repræsentere klienter ved den nye EU-Patentdomstol. De fleste eksisterende patenter forventes at fortsætte i det hidtidige system, når ordningen implementeres ultimo 2015.

Ægteskaber over grænser
En stigning i antallet af internationale familier, hvor ægtefæller har tilknytning til mere end et land, har skabt behov for et retligt samarbejde på tværs af landegrænser. EU’s Ministerråd har fremsat forslag til regler om international kompetence og lovvalg i sager om formueforholdet mellem ægtefæller.

Læs Advokaten her.