Advokaten 6

Print Print
25-08-2014

Jeg har masser af meninger
Tidligere havde familieretsadvokat Kirsten Reimers-Lund mange tvangsfjernelsessager. Men en tragisk sag satte en stopper for at tage de sager. I dag er hun udelukkende på klienternes side i blandt andet skilsmisse- og samværssager. Det forhindrer hende ikke i at have stærke, private holdninger til børnenes ret til at blive hørt og taget alvorligt.

Uagtsom voldtægt – skal det straffes?
Spørgsmålet om indførelse af straf for uagtsom voldtægt har været behandlet flere gange i forbindelse med lovforberedende arbejder, senest i Straffelovrådets betænkning 2012 om seksualforbrydelser.
Næstformanden i Advokatrådets Strafferetsudvalg, Hanne Rahbæk, skriver i et debatindlæg i Advokaten, at de bevismæssige problemer i sager om voldtægt i langt de fleste tilfælde ikke løses ved, at man erstatter forsæt med grov uagtsomhed. De bevismæssige temaer er de samme, og det vil stadig være væsentligt at få fastlagt det faktiske hændelsesforløb.
Ud fra et retssikkerhedsmæssigt synspunkt vil det altid være en dårlig løsning at søge at løfte bevismæssige problemer med en udvidet kriminalisering, mener hun.

Skridt mod en stadig snævrere union
Lissabon-Traktaten har indbyggede mekanismer, som fører EU-samarbejdet i retning af et mere overstatsligt samarbejde. Det fremgår af EU-Traktaten, at Unionen skal give EU-borgerne et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvor de kan bevæge sig frit på tværs af landegrænserne. EU-landene har med traktaten skrevet under på, at de tilslutter sig denne vision og vil arbejde loyalt for at realisere den. Det er således nærliggende at opfatte det som en indbygget forudsætning, at EU bevæger sig mod en stadig snævrere og mere integreret union.

Læs Advokaten her.