Ledige stillinger som beneficeret advokat ved Københavns byret

Print Print
21-01-2013


Justitsministeriet vil antage 15 advokater til at beskikkes som offentlige forsvarere og til at udføre sager for parter, der har fri proces, ved Københavns Byret samt ved Østre Landsret for så vidt angår sager, der behandles ved landsretten, og som i 1. instans har været behandlet ved eller er henvist fra Københavns Byret.

Der kan forventes taget forbehold om rejseudgifter i medfør af retsplejelovens § 333, stk. 1, 2. pkt., og § 741, stk. 1, 2. pkt., og antagelsen medfører pligt til at møde personligt i de tildelte sager.

Justitsministeriet har i cirkulæreskrivelse af 8. juli 2002 orienteret om kriterierne for en antagelse. Heri anføres:

"Det afgørende hensyn ved antagelse af en beneficeret advokat er ansøgerens kvalifikationer. Der lægges i den forbindelse vægt på, om ansøgeren har erfaring med straffesager eller strafferet i øvrigt, om ansøgeren har møderet for landsret, om ansøgeren har procedureerfaring, herunder også fra civile sager, og om ansøgeren har udvist dygtighed og engagement i sit virke som advokat. I øvrigt lægges der vægt på ansøgerens kvalifikationer som procederende advokat, således som disse kvalifikationer fremstår for de pågældende dommere.

Herudover lægges der vægt på køn, alder og hensynet til den geografiske spredning af advokater i retskredsen. Det tilstræbes, at der er i hvert fald én kvindelig beneficeret advokat i retskredsen".

Ansøgning bedes bilagt advokatbeskikkelse og andre relevante bilag samt oplysninger om erfaring med straffesager, procedureerfaring og møderet for overordnede retsinstanser.

Ansøgningerne vil blive forelagt præsidenten for Østre Landsret, retspræsidenten for Københavns Byret og Advokatrådet.

Ansøgningen kan sendes pr. e-mail til beneficeretadvokatkbh@jm.dk eller pr. post til Justitsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K., att.: Procesretskontoret, beneficeret advokat ved Københavns Byret. Frist for modtagelse af ansøgninger er 1. marts 2013 kl. 12:00.