Effektiv behandling af civile sager

Print Print
20-06-2013
Samarbejde om effektiv behandling af civile sager

Omkring 330 advokater, advokatsekretærer og domstolsansatte deltog den 29. maj 2013 i et møde afholdt af Retten i Lyngby, Retten på Frederiksberg og Retten i Glostrup. Formålet var at drøfte, hvordan advokater og retter kan samarbejde om at sikre en mere smidig og effektiv behandling af de civile sager.

Drøftelserne, der tog udgangspunkt i byretternes nye civile vejledning om behandling af civile sager og oplæg fra både advokater og dommere, drejede sig særligt om overvejelser og dialog forud for sagsanlæg, indholdet af stævning og svarskrift samt gode råd til sagens forberedelse.

Der var bred enighed om, at vejledningen om behandling af civile sager er et anvendeligt værktøj, som bør implementeres i den daglige drift hos alle professionelle aktører, at advokater og retter i fællesskab har ansvar for og interesse i, at retssager med respekt af deres forskelligartethed behandles hurtigt, effektivt og med behørig kvalitet, og at endnu større fokus på løbende dialog advokaterne imellem og mellem advokater og retter har stor betydning for fremme af retssager. Det blev også fremhævet, at det er vigtigt at undgå omberammelser. 

Mødedeltagerne drøftede blandt andet også alternativerne til at gennemføre retssager, herunder særligt de mange fordele ved retsmægling og forligsdrøftelser. Der var i den forbindelse overvejelser om, hvorvidt – og i givet fald hvornår – en sag kan anses for forligsmoden eller egnet til retsmægling. Der var enighed om, at dette beror på en konkret vurdering af den enkelte sag, og at vurderingen må foretages løbende og kan have forskelligt udfald alt efter sagens stadie.   

Det blev på mødet fremført som ønske til advokaterne, at der forud for sagsanlæg bør være en konstruktiv dialog om eventuelle forligsmuligheder, ligesom det bør overvejes, om sagen kan anlægges ved betalingspåkrav eller småsag samt om, der skal afholdes syn og skøn. Hvis der skal afholdes syn og skøn, kan det være hensigtsmæssigt, hvis et udkast til syns- og skønstema er vedlagt stævning eller svarskrift. Desuden er det nyttigt for sagens fremme, hvis advokaten forud for et forberedende møde i retten har opnået et klart mandat fra sin klient.   

Det blev på mødet fremført som ønske til retterne, at der til stadighed er fokus på tydelig og konsekvent retsledelse, herunder i forhold til mulige forligsmæssige overvejelser, effektiv gennemførelse af syn og skøn og fast men ikke tankeløs håndhævelse af fastsatte frister. Det blev endvidere fremført som ønske, at dommeren er velforberedt ved det forberedende retsmøde, således at mødet i højere grad indeholder en drøftelse af sagens indhold fremfor alene fastsættelse af frister.  

Mødet, som blev gennemført i en engageret og positiv ånd, blev afrundet med en opfordring til, at retterne og advokaterne i det fremtidige samarbejde holder fokus på de gode råd, der er beskrevet i vejledningen om behandling af civile sager og i Advokatsamfundets guide ”Den gode proces”.

Har du læst den nye vejledning om behandling af civile sager? Klik her