Internationale advokatsammenslutninger

Print Print

Advokater og Advokatsamfundets virksomhed påvirkes i stigende grad af international regulering. Her er beskrevet en række af de internationale organer, som har særlig betydning for advokathvervet.

Udvalg som Advokatrådet er aktivt medlem af:

CCBE – Sammenslutningen af advokatråd i Europa 
CCBE (The Council of Bars and Law Societies of Europe) blev stiftet i 1960 med henblik på at repræsentere de ca. 1 mio europæiske advokaters interesser i EU. Organisationen har hjemsted og kontor i Belgien.

Præsidentskabet
CCBE tegnes af en præsident og tre vicepræsidenter. Den danske advokat Anne Birgitte Gammeljord var præsident for CCBE i 2009.

Den danske delegation
Den danske delegation bliver ledet af advokat Philip Thorsen (Head of Delegation) og består derudover af Advokatrådets formand advokat Peter Fogh (Member of Delegation), Advokatsamfundets generalsekretær Andrew Hjuler Crichton (Member of Delegation) og specialkonsulent Anne Høgenhaven Simony som Information Officer.

Formål
CCBE’s formål er først og fremmest at repræsentere alle sine medlemmers fælles interesser vedrørende udøvelsen af advokaterhvervet. Derfor følges udvikling af ny og eksisterende lovgivning nøje. Det samme gælder praksis vedrørende retssamfundets opbygning, retsplejen og udviklingen i europæisk og international lovgivning. For det andet fungerer CCBE som rådgiver for sine medlemmer og som formidler mellem medlemmerne og EU/EØS vedrørende alle fælles cross-border interesser. Endelig står CCBE generelt vagt om retssamfundet, arbejder for fremme og beskyttelse af fundamentale menneskerettigheder og frihedsrettigheder, herunder retten til en retfærdig rettergang og beskyttelse af klienten, samt øvrige demokratiske værdier som er en integreret del af retssamfundet.

Aktiviteter
Der afholdes ca. fem møder årligt og halvårlige generalforsamlinger. Derudover er der nedsat en lang række arbejdsgrupper og temagrupper. Advokatrådet har aktuelt medlemmer i:

 • Money Laundering Committee
 • Deontology Committee
 • Towards a uniform code og conduct Committee
 • Free Movement of Lawyers Committee
 • Human Rights and Relationship with the ECHR 
 • Criminal Law Committee
 • CSR Committee
 • Company Law Committee
 • European Private Law Committee  
 • Family an Succession Law Working Group
 • Find-a-lawyer sub-group (E-justice/IT Law)
 • Patents sub-group (Permanent delegation to the General Court of the European Union and EFTA Court Committee) 

Organisationen arrangerer med jævne mellemrum også konferencer, seminarer og lignende, forestår vidensindsamling, vidensdeling og vidensbevaring i form af undersøgelser, fact finding missions, udgivelse af pressemeddelelser, nyhedsbreve, høringssvar vedrørende ny lovgivning, analyser, statistik og rapporter samt vedligeholdelse af on-line databaser.

CCBE Code of Conduct
CCBE’s etiske regler gælder for danske advokaters grænseoverskridende virksomhed inden for EU, jf. Advokatrådets advokatetiske regler. Ved samarbejde med advokater fra lande, som har tiltrådt CCBE’s Code of Conduct bør man derfor være opmærksom på regelsættet. Se også CCBE’s charter og kommentarer til såvel dette som CCBE’s regler om god advokatskik.

CCBE identitetskort
Efter ansøgning kan Advokatsamfundet udstede et CCBE identitetskort til danske advokater. Kortet letter adgangen til domstole og advokatorganisationer i andre europæiske lande. Det identificerer kortindehaveren på CCBE’s officielle sprog som beskikkelseshavende advokat i en EU-stat. Kortet anerkendes også af Den Europæiske Domstol og Retten i Første Instans. Ansøgning om et CCBE identitetskort indsendes til Advokatsamfundets sekretariat og skal være vedlagt vellignende foto i pasbillede format.

Yderligere information
Du kan få yderligere information om CCBE på organisationens hjemmeside www.ccbe.eu eller ved at henvende dig til Advokatsamfundets Sekretariat.
 

IBA og IBAHRI – International Bar Association og International Bar Association’s Human Rights Institute
IBA blev stiftet i 1947. Organisationens medlemmer tæller 30.000 individuelle advokater og mere end 195 nationale advokatråd fra alle dele af verden. IBA’s menneskerettighedsinstitut IBAHRI blev stiftet i 1995.

Den danske delegation 
Advokatrådets kontakt til IBA og IBAHRI varetages af de samme personer, som er delegerede til CCBE. Det vil sige Advokatrådets formand Peter Fogh (President - IBA Council Member), og generalsekretær Andrew Hjuler Crichton (BIC Permanent Liaison Officer).

Formål
IBA’s hovedformål er at fremme udveksling af informationer mellem advokatsammenslutninger verden over, at støtte domstolenes og advokaternes uafhængighed samt at støtte advokaters menneskerettigheder gennem organisationens menneskerettighedsinstitut.

Aktiviteter
Hovedaktiviteterne fordeler sig mellem service for de enkelte medlemmer gennem organisationens afdelinger og komitéer, støtte til de nationale advokatsammenslutningers aktiviteter, herunder udvikling af advokatsammenslutninger, samt menneskerettighedsarbejde i organisationens institut. 
IBA arrangerer også jævnligt større konferencer, og IBAHRI gennemfører projekter rundt om i verden til støtte og genopbygning af retssamfund.
IBA Rådet mødes to gange om året, hvoraf den ene gang er i forbindelse med IBA’s årlige konference i september/oktober måned. Den årlige konference strækker sig over flere dage og byder som regel på ganske interessante aktiviteter.
Derudover er der nedsat en række stående komitéer, som varetager arbejdet inden for forskellige områder af fælles interesser for advokatstanden.

www.ibaprobono.com

IBA har skabt en internetportal, hvor IBA’s firmamedlemmer, herunder en række danske advokatfirmaer, har mulighed for at reagere på annoncer om pro bono assistance, som posteres af IBA’s medlemsorganisationer. Det er kun Advokatrådet, der vil kunne søge om at få optaget en annonce på siden.

IBA International Code of Ethics
IBA har senest i 1988 vedtaget internationale vejledende advokatetiske regler, som kan fungere som rettesnor i sager, som involverer samarbejde med andre advokater uden for EU eller en dansk advokats aktiviteter i en stat uden for EU.

Yderligere information om IBA og IBAHRI
Yderligere information om IBA og IBAHRI kan findes på www.ibanet.org. 
  

ICB – International Criminal Bar
ICB blev stiftet i 2002 med henblik på at sikre uafhængigheden for de advokater, som tilknyttes Den Internationale Straffedomstol (ICC), hvad enten det sker som advokat for ofrene eller de anklagede. Organisationen tæller både individuelle advokater og nationale, regionale og internationale advokatsammenslutninger. Advokatrådet og CCBE er f.eks. medlem af organisationen.

Formål
Organisationen bistår disse advokater ved at kunne tale med én stemme over for Den Internationale Straffedomstol og de deltagende stater vedrørende emner af interesse for udøvelsen af deres hverv, f.eks. etiske regler, retshjælp og uddannelse. Sammen forsvares et essentielt princip: at garantere en retfærdig rettergang for såvel ofre som anklagede.

Aktiviteter
Udover organisationens interne møder deltager organisationen bl.a. i de årlige møder mellem de stater, som har ratificeret statutten for Den Internationale Domstol, og arrangerer seminarer og uddannelse inden for international strafferet.

Nyhedsservice
På organisationens hjemmeside www.bpi-icb.org kan du tilmelde dig en nyhedsservice, som samtidig sikrer, at du holdes opdateret om hjemmesidens ajourføring.

ICB Code of Conduct
ICB har vedtaget etiske retningslinjer for advokater, der virker ved Den Internationale Straffedomstol, samt retningslinjer for disciplinærsager under ICB.

Yderligere information om ICB
Du kan finde yderligere information om ICB samt information af generel betydning for advokater beskæftiget med Den Internationale Straffedomstol på organisationens hjemmeside.  
 

ILAC – The International Legal Assistance Consortium
ILAC blev stiftet i 2002 som paraplyorganisation for juridiske organisationer og organisationer af menneskerettighedseksperter med erfaring i at genopbygge retssystemer efter krig og væbnede konflikter. Organisationen har hjemsted og hovedkontor i Stockholm, Sverige, og har i dag mere end 30 medlemsorganisationer, der tilsammen repræsenterer mere end 3 millioner dommere, anklagere, akademikere og advokater fra forskellige dele af verden.

Formål
Organisationen blev skabt i erkendelsen af, at hjælpen til genopbygning af retssystemer alt for ofte kommer fra organisationer, der opererer uden invitation, uafhængigt af hinanden, og som ofte duplikerer hinandens arbejde, hvis ikke de ligefrem arbejder for modsatrettede formål.
ILACs formål er at effektivisere hjælpen til genopbygning af retssystemer og retssamfund i form af planlægning, koordinering og samarbejde.

Aktiviteter
Formålene fremmes ved at sammensætte grupper af eksperter, som kan foretage en indledende bedømmelse af retssystemet i post konflikt situationen, og som i samarbejde med værtslandets regering fremsætter anbefalinger om, hvilke tiltag der er nødvendige for at genopbygge retssystemet. ILACs rapporter oplyser om, hvilke ressourcer der er til rådighed i landet og fremhæver den form for assistance, der er behov for fra det internationale samfunds side.
ILAC fremmer sine anbefalinger over for IGO’s (Inter Governmental Organisations), donor regeringer og ILACs egne medlemmer og hjælper værtsregeringen og FN med at koordinere implementeringen af disse anbefalinger.
Endvidere er ILAC kilde til rapporter, analyser, artikler, erfaring og udvikling af tanker omkring de udfordringer, som retssystemet står over for efter afslutningen af en væbnet konflikt.
ILAC arrangerer konferencer med bl.a. UNIFEM (United Nations Development Fund for Women) og udgiver såvel ovennævnte landerapporter som tematiske rapporter.

Projekter
ILACs projekter omfatter følgende lande: Afghanistan, Irak, Sri Lanka, Liberia, Øst Timor, Haiti og de Palæstinensiske territorier.

Yderligere information
Du kan læse mere om ILAC og organisationens rapporter på organisationens hjemmeside www.ilac.se


Øvrige advokatsammenslutninger
Udover de advokatsammenslutninger, Advokatrådet er medlem af, findes en række andre organisationer. Selvom Advokatrådet ikke er medlem af disse organisationer betyder det ikke, at der ingen kontakt er til organisationerne. Mange af sammenslutningerne er medlemmer hos hinanden, ligesom der generelt er et stærkt samarbejde mellem organisationerne inden for en lang række områder.

AEA – European Association of Lawyers
Organisationens formål er at skabe et fællesskab mellem europæiske advokater og lette advokaternes mulighed for at praktisere i Europa. 
 
Læs mere på organisationens hjemmeside  

AIJA – International Association of Young Lawyers
AIJA er en global organisation for advokater og virksomhedsjurister under 45 år.
 
Læs mere på organisationens hjemmeside 


EYBA – European Young Bar Association
EYBA repræsenterer Europas unge advokater.
 
Læs mere på organisationens Facebook-side. 

 
UIA – Union Internationales des Avocats
UIA er en international advokatsammenslutning dannet i 1927 af fransktalende advokater i Europa med henblik på at skabe internationale kontakter. I dag kan alle advokater blive medlem og de 200 medlemsorganisationer repræsenterer mere end to mio. advokater. Medlemmerne kommer fra flere end 110 forskellige nationer.
 
Læs mere på organisationens hjemmeside 
 
Du kan finde links til mange flere internationale, regionale og nationale advokatsammenslutninger på CCBE’s hjemmeside www.ccbe.eu.