Skatteudvalget - Høring over udkast til cirkulære om ændring af cirkulære om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning - sagsnr. 2020-1460

Print Print
02-06-2020