Strafferetsudvalget - Høring over Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA for så vidt angår udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem mv. - sagsnr. 2016-849

Print Print
08-03-2016