Strafferetsudvalget - Høring over betænkning nr. 1560/2016 om inddragelse af uhensigtsmæssig adfærd i fængsler og arresthuse ved varetægtsfængsling og strafudmåling - sagsnr. 2016-2701

Print Print
29-09-2016