Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser mv. (internationale børnebortførelser) (øget fleksibilitet i retshjælpsordningen i børnebortførelsessager) - sagsnr. 2015-3702

Print Print
03-11-2015