Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og lov om social service (Forældremyndighed når den ene forælder har forvoldt den anden forælders død mv.) - sagsnr. 2015-3557

Print Print
29-10-2015