Lovudvalget - Høring over Retsvirkningslovsudvalgets betænkning "Ægtefællers Økonomiske Forhold" (nr. 1552/2015) - sagsnr. 2015-345

Print Print
10-03-2015