Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) mv. - sagsnr. 2015-3340

Print Print
07-10-2015