Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Grænsependleres ret til fravær fra arbejdet og afskaffelse af mulighed bl.a. for ikke-kommunalbestyrelses-/regionsrådsmedlemmer som medlemmer i udvalg) - sagsnr. 2014-2099

Print Print
22-08-2014
Læs høringssvar her