Lovudvalget - Høring over forslag til landsplandirektiv for asylcenter på den tidligere Sjælsmark kaserne - sagsnr. 2014-1895

Print Print
28-08-2014
Læs høringssvar her