Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Justering af reglerne om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance, herunder indførelse af takstsystem og godkendelsesordning) - sagsnr. 2013-4131

Print Print
03-01-2014
Læs høringssvar her