Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer - sagsnr. 2013-3935

Print Print
06-01-2014
Læs høringssvar her