Lovudvalget - Høring over Kommissionens forslag til Kommissionens forordning om gennemførelse af Rådets direktiv 90/427/EØF og 2009/156/EF f.s.v.a. metoder til identifikation af enhovede dyr (Hestepasforordningen) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 504/2008 - sagsnr. 2013-3931

Print Print
10-12-2013
Læs høringssvar her