Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning - sagsnr. 2013-3860

Print Print
18-12-2013
Læs høringssvar her