Lovudvalget - Høring vedrørende Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bestemmelser vedrørende forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale - sagsnr. 2013-1896

Print Print
18-06-2013
Læs høringssvar her