Lovudvalget - Høring over udkast til 3 nye bekendtgørelser om fredning af visse dyre- og plantearter, erhvervsmæssig konservering og hold af fugle i fangenskab - sagsnr. 2012-4192

Print Print
04-01-2013
Læs høringssvar her