Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om VVM, konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter ved efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagring i undergrunden, rørledninger, mv. offshore - sagsnr. 2012-811

Print Print
09-03-2012