Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer - sagsnr. 2012-4004

Print Print
07-12-2012
Læs høringssvar her