Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om almene boliger mv., og lov om leje af almene boliger (Fremrykket underretning om boligsocialt anviste lejere, midlertidig genhusning, forenkling og tekniske ændringer) - sagsnr. 2012-3851

Print Print
07-12-2012
Læs høringssvar her