Lovudvalget - Høring vedrørende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2011/92/EF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet - KOM(2012) 628 endelig (VVM-direktivet) - sagsnr. 2012-3755

Print Print
17-12-2012
Læs høringssvar her