Strafferetsudvalget - Høring over Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv som strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser - sagsnr. 2012-3353

Print Print
30-10-2012
Læs høringssvar her