Lovudvalget -Udkast til forslag til lov om ændring af lov om kemikalier (ændringer som følge af biocidforordningen og bemyndigelsesbestemmelser til fastsættelse af regler om indberetning til register over nanoprodukter) - sagsnr. 2012-3027

Print Print
28-09-2012