Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger mv. og lov om friplejeboliger (nedsættelse af den kommunale grundkapital og kapitalindskud i friplejeboliger) - sagsnr. 2012-2901

Print Print
21-09-2012