Strafferetsudvalget - Høring over betænkning nr. 1528 om revision af reglerne om forkyndelse og Retsplejerådets udtalelse herom - sagsnr. 2012-2255

Print Print
06-09-2012