Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om social service (plejefamiliers efteruddannelse og supervision, partsstatus til 12-14 årige ved domstolsprøvelse, mv.) - sagsnr. 2012-225

Print Print
27-01-2012