Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten - sagsnr. 2012-204

Print Print
24-01-2012