Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven) - sagsnr. 2011-4936

Print Print
12-01-2012