Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (revision af Bruxelles I-forordningen) KOM(2010) 748 endelig - sagsnr. 2011-536

Print Print
07-03-2011