Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om social service (forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste) - sagsnr. 2011-4844

Print Print
12-12-2011