Lovudvalget - Høring Lovforslag om implementering af direktivet om industrielle emissioner, digitalt ansøgnings-, godkendelses- og tilsynssystem, afgitringer ved ferskvandsdambrug og regulering af anvendelse af uorganisk gødning - sagsnr. 2011-4767

Print Print
05-01-2012