Lovudvalget - Høring over forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller (KOM(2011) 126 endelig) mv. - sagsnr. 2011-2396

Print Print
08-08-2011