Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om VVM, konsekvensvurdering vedr. internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved projekter offshore om efterforskning og indvinding af kulbrinter, lagrind i undergrunden, rørledninger, mv. - sagsnr. 2011-2126

Print Print
24-06-2011