Lovudvalget - Kommissionens forslag til ændring af bilag III i forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår parasitter i fiskevarer - sagsnr. 2011-1983

Print Print
17-05-2011