Lovudvalget - Udkast til lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed (Udvidelse af lovens anvendelsesområde til også at omfatte regioners og kommuners byggevirksomhed) - sagsnr. 2011-1482

Print Print
14-04-2011