Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævn for beskikkede bygningssagkyndige - Sagsnr. 2010-5588

Print Print
29-12-2010
Ved e-mail af 07-12-2010 har Erhvervs- og Byggestyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.
 
Advokatrådet har følgende bemærkninger: 
 
Det fremgår af bekendtgørelsens § 2, at bødemaksimum er 100.000 kr. Til sammen-ligning er bødemaksimum i Advokatnævnet og disciplinærnævnet for ejendomsmæg-lere fastsat til 300.000 kr.
 
Det kan på den baggrund overvejes, om det foreslåede bødemaksimum bør justeres.
 
 
Med venlig hilsen 
Rasmus Møller Madsen