Lovudvalget - Lov om ændring af lov om almene boliger mv. (styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler) - sagsnr. 2010-5408

Print Print
22-11-2010