Lovudvalget - Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedr. internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ved projekter om etablering mv. af elproduktionsanlæg og elforsyningsnet på havet - sagsnr. 2010-5189

Print Print
29-10-2010