Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 663/2009 om et program til støtte for den økonomiske genopretning i form af fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet - sagsnr. 10-1204

Print Print
10-09-2010