Lovudvalget - Høring over udkast til VVM-bekendtgørelse for projekter om kulbrinteindvinding, rørledninger mv. på dansk søterritorium og kontinentalsokkelområde - sagsnr. 10-0297

Print Print
17-03-2010