Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bilag 2 i lov om miljømål mv. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) - sagsnr. 10-0264

Print Print
03-03-2010