Skatteudvalget - Høring over Europa-Kommissionens forslag af 17. december 2009 til Rådets forordning om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (omarbejdning), KOM (2009)672 - sagsnr. 10-0184

Print Print
26-02-2010