Lovudvalget - Høring vedrørende tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af majskerner fra genetisk modificeret majs MON88017xMON810 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003

Print Print
28-01-2010