Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartselskabsloven og overgangsbestemmelser i forbindelse hermed (ikrafttrædelsesbekendtgørelsen) - sagsnr. 09-1541

Print Print
01-12-2009